Zásady Používání Souborů Cookie

Soubory cookie a další identifikátory se skládají z částí kódu nainstalovaných v prohlížeči, které pomáhají vlastníkovi při poskytování služby v souladu s popsanými účely. Některé účely, pro které jsou soubory cookie nainstalovány, mohou také vyžadovat souhlas uživatele.

Pokud je instalace cookies založena na souhlasu, může být tento souhlas kdykoli svobodně odvolán podle pokynů uvedených v tomto dokumentu.

TECHNICKÉ SOUBORY COOKIE A SOUBORY COOKIE SLOUŽÍCÍ AGREGOVANÝM STATISTICKÝM ÚČELŮM

ČINNOST NEZBYTNĚ NUTNÁ PRO FUNGOVÁNÍ TÉTO SLUŽBY
https://xpel.cz používá cookies k uložení relace uživatele a k provádění dalších činností, které jsou nezbytně nutné pro provoz https://xpel.cz, například ve vztahu k distribuci provozu.

Činnost týkající se ukládání preferencí, optimalizace a statistiky
https://xpel.cz používá cookies k ukládání preferencí při prohlížení a k optimalizaci prohlížení uživatelských zkušeností. Mezi tyto soubory cookie patří například soubory používané pro nastavení jazykových a měnových preferencí nebo pro správu statistik první strany, které používá přímo vlastník webu.

Jiné typy souborů cookie nebo třetí strany, které instalují soubory cookie

Některé z níže uvedených služeb shromažďují statistiky v anonymizované a agregované podobě a nemusí vyžadovat souhlas Uživatele nebo mohou být spravovány přímo vlastníkem – v závislosti na tom, jak jsou popsány – bez pomoci třetích stran.

Pokud jsou některé služby provozované třetí stranou uvedeny mezi níže uvedenými nástroji, mohou být použity ke sledování zvyků uživatelů při prohlížení – kromě zde uvedených informací a bez vědomí vlastníka. Podrobné informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů uvedených služeb.

REKLAMNÍ COOKIES
Jak přizpůsobit předvolby sledování reklamy

Vyberte reklamní služby dodržovat IAB transparentnost a souhlas rámec a umožnit uživateli nastavit předvolby sledování reklamy.

Tato nastavení lze přistupovat a přizpůsobit kliknutím na odkaz zásady souborů cookie uvnitř banneru oznámení o souborech cookie a kliknutím na odkaz, který vede k nastavení sledování reklamy, nebo kliknutím na příslušný odkaz na https://xpel.cz, pokud je k dispozici.

Vlastník prohlašuje, že rámec transparentnosti a souhlasu IAB je používán v plném souladu s pravidly stanovenými v rámcových zásadách IAB.

DALŠÍ
ANALÝZY SOUBORŮ COOKIE

Služby obsažené v této části umožňují vlastníkovi sledovat a analyzovat webový provoz a mohou být použity ke sledování chování uživatelů.

Google Analytics (Google LLC)

Google Analytics je služba webové analýzy poskytované společností Google LLC (“Google”). Společnost Google používá shromážděná data ke sledování a kontrole používání https://xpel.cz, k přípravě zpráv o svých aktivitách a jejich sdílení s dalšími službami Google.

Společnost Google může shromážděná data použít k kontextualizaci a personalizaci reklam ve své vlastní reklamní síti.

Shromažďované osobní údaje: Soubory cookie a údaje o používání.

Místo zpracování: Spojené státy – Zásady ochrany osobních údajů  –  Odhlášení  . Účastník štítu na ochranu soukromí.

Zobrazení obsahu z externích platforem

Tento typ služby umožňuje zobrazit obsah hostovaný na externích platformách přímo ze stránek https://xpel.cz a pracovat s nimi.

Tento typ služby může stále shromažďovat údaje o webovém provozu pro stránky, na kterých je služba nainstalována, i když ji uživatelé nepoužívají.

Instagram widget (Instagram, Inc.)

Instagram je služba pro vizualizaci obrázků poskytá společností Instagram, Inc., která umožňuje https://xpel.cz začlenit obsah tohoto druhu na své stránky.

Shromažďované osobní údaje: Soubory cookie a údaje o používání.

Místo zpracování: Spojené státy – Zásady ochrany osobních údajů.

JAK POSKYTNOUT NEBO ODVOLAT SOUHLAS S INSTALACÍ COOKIES
Kromě toho, co je uvedeno v tomto dokumentu, může uživatel spravovat předvolby cookies přímo z vlastního prohlížeče a zabránit například třetím stranám v instalaci cookies.

Prostřednictvím předvoleb prohlížeče je také možné odstranit soubory cookie nainstalované v minulosti, včetně souborů cookie, které mohly uložit počáteční souhlas s instalací souborů cookie touto webovou stránkou.

Uživatelé mohou například najít informace o tom, jak spravovat soubory cookie v nejčastěji používaných prohlížečích, na následujících adresách: Google Chrome,  Mozilla Firefox,  Apple Safari  a Microsoft Internet Explorer.

Pokud jde o soubory cookie instalované třetími stranami, uživatelé mohou spravovat své preference a odejmout svůj souhlas kliknutím na související odkaz pro odhlášení (pokud je k dispozici), a to pomocí prostředků uvedených v zásadách ochrany osobních údajů třetí strany nebo kontaktováním třetí strany.

Bez ohledu na výše uvedené jsou uživatelé tímto informováni, že se mohou řídit pokyny poskytnutými společností YourOnlineChoices  (EU),  Network Advertising Initiative  (US) a Digital Advertising Alliance  (US),  DAAC  (Kanada),  DDAI  (Japonsko) nebo jinými podobnými službami. Tyto iniciativy umožňují uživatelům vybrat si předvolby sledování pro většinu reklamních nástrojů. Vlastník proto doporučuje, aby uživatelé využít těchto zdrojů kromě informací uvedených v tomto dokumentu.

Vlastník a správce údajů

XPEL, Inc
711 Broadway St., Ste. 320
San Antonio, TX 78215
USA

Kontaktní e-mail majitele:  privacy@xpel.com

Vzhledem k tomu, že instalace souborů cookie třetích stran a dalších sledovacích systémů prostřednictvím služeb používaných v rámci https://xpel.cz nemůže být vlastníkem technicky kontrolována, musí být jakékoli konkrétní odkazy na soubory cookie a sledovací systémy instalované třetími stranami považovány za orientační. Za účelem  získání úplných informací je uživatel žádáni, aby konzultoval zásady ochrany osobních údajů pro příslušné služby třetích stran uvedené v tomto dokumentu.

Vzhledem k objektivní složitosti identifikace technologií založených na souborech cookie se uživatelům doporučuje, aby kontaktovali vlastníka, pokud chtějí dostávat jakékoli další informace o používání souborů cookie https://xpel.cz.

DEFINICE A PRÁVNÍ REFERENCE
Osobní údaje (nebo údaje)

Veškeré informace, které přímo, nepřímo nebo v souvislosti s jinými informacemi – včetně osobního identifikačního čísla – umožňují identifikaci nebo identifikaci fyzické osoby.

Údaje o využití

Informace shromažďované automaticky prostřednictvím https://xpel.cz (nebo služeb třetích stran používaných v https://xpel.cz), které mohou zahrnovat: IP adresy nebo názvy domén počítačů používaných uživateli, kteří používají https://xpel.cz, adresy URI (Uniform Resource Identifier), čas žádosti, metoda použitá k odeslání žádosti na server, velikost souboru přijatého v odpovědi, číselný kód udávající stav odpovědi serveru (úspěšný výsledek, chyba atd.), země původu, funkce prohlížeče a operačního systému používaného Uživatelem, různé časové údaje na návštěvu (např. čas strávený na každé stránce v aplikaci) a podrobnosti o cestě v aplikaci se zvláštním odkazem na sekvenci navštívených stránek na navštívených stránek a další parametry týkající se operačního systému zařízení a/nebo it prostředí uživatele.

Uživatele

Osoba používající https://xpel.cz, která se, pokud není uvedeno jinak, shoduje s subjektem údajů.

Subjekt údajů

Fyzická osoba, na kterou se osobní údaje vztahují.

Zpracovatel dat (nebo správce dat)

Fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura  nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje jménem správce, jak je popsáno v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Správce údajů (nebo vlastník)

Fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s ostatními určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů, včetně bezpečnostních opatření týkajících se provozu a používání https://xpel.cz. Správce údajů, není-li uvedeno jinak, je vlastníkem https://xpel.cz.

https://xpel.cz (nebo tato aplikace)

Prostředky, kterými jsou osobní údaje Uživatele shromažďovány a zpracovávány.

Služby

Služba poskytovaná https://xpel.cz, jak je popsáno v relativních termínech (je-li k dispozici) a na této stránce / aplikaci.

Evropská unie (nebo EU)

Není-li stanoveno jinak, všechny odkazy na Evropskou unii v rámci tohoto dokumentu zahrnují všechny stávající členské státy Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru.

Soubory cookie

Malé sady dat uložených v zařízení uživatele.

PRÁVNÍ INFORMACE
Toto prohlášení o ochraně osobních údajů bylo vypracováno na základě ustanovení několika právních předpisů, včetně článku 13/14 nařízení (EU) 2016/679 (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Tyto zásady ochrany osobních údajů se týkají výhradně https://xpel.cz, pokud není v tomto dokumentu uvedeno jinak.

Chystáte se opustit tento web!

Pokud kliknete na „Pokračovat“, dostanete se na web xpel.com – web v angličtině. Pokud chcete zůstat na tomto webu, zavřete prosím tuto zprávu.